Polityka Prywatności

Artykuł 1. Informacje podstawowe

 

1. B&G Przedsiębiorstwo Consultingowo-marketingowe Grzegorz Szczepanik z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Dunajewskiego 11a/1 NIP: PL6411034334, REGON: 273582810 jest twórcą platformy „Zdrowie 21 Wieku” (w dalszej części nazywanej „Z21W”) i pełni rolę administratora danych osobowych (ADO) oraz podmiotu przetwarzającego dane osobowe (PPDO) w stosunku do swoich Klientów oraz Użytkowników oferowanych produktów i usług zwanych łącznie Klientami.

2. Z21W pełni rolę ADO w oparciu o Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 oraz artykuł 6 ust 1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie) – tj. w oparciu o zgodę wyrażoną przez właściciela danych.

3. Z21W zawarł umowę Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych (PPDO) pełniąc funkcję „Właściciela konta” z Panem Piotrem Majewskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Majewski Business Consulting Piotr Majewski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Łańcucka 12a/8 o numerze NIP 585-139-26-23 i numerze REGON 192790177 zwany w dalszej części Umowy „IMPLE”.
Umowę można przeczytać pod adresem Internetowym: https://www.imple.pl/ppdo

4. Dane osobowe przetwarzane przez IMPLE obejmują dane, które Użytkownik udostępnia przy wypełnianiu formularzy mailingowych.

6. Z21W pełni rolę PPDO w oparciu o umowę z ADO przetwarzającym dane na podstawie Rozporządzenia.

4. Z21W nie przetwarza świadomie danych osobowych osób poniżej 16 roku życia, chyba że prawny opiekun takiej osoby wyraził na to zgodę.

5. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, nie odwiedzaj serwisu Z21W, nie korzystaj z usług Z21W, nie nabywaj produktów i usług Z21W i nie prenumeruj publikacji Z21W.

Artykuł 2. Cele i sposób przetwarzania danych osobowych

 

1. Z21W przetwarza dane osobowe swoich Klientów jako ADO w celu dostarczania produktów, informacji i świadczenia usług związanych z tematyką zdrowia, dodatkowo uzasadnionej charakterem produktu lub usługi komunikacji z Klientami.

2. Z21W za dodatkową zgodą Klientów przetwarza ich dane osobowe jako ADO w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług za pomocą środków komunikacji elektronicznej, profilowania i podejmowania automatycznych decyzji (automatyzacji marketingu), oferowania i sprzedaży usług i produktów (Zgoda Marketingowa).

3. Z21W za dodatkową zgodą Klientów przetwarza ich dane osobowe jako ADO w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

4. Z21W może się kontaktować z Klientem drogą elektroniczną lub telefoniczną w celu wykonania zlecenia Klienta.

4. Z21W przetwarza dane osobowe bezterminowo, do momentu żądania zaprzestania przetwarzania lub usunięcia danych, chyba że dalsze przetwarzanie jest obowiązkiem prawnym Z21W.

5. Osoba, której dane są przetwarzane, może:

a. żądać od Z21W dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także zażądać przeniesienia danych;

c. wycofać Zgodę Marketingową lub jakiekolwiek przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

d. wnieść skargę na przetwarzanie danych do organu nadzorczego;

6. Czynności opisane w art 2 ust 5 właściciel danych może wykonać po uprzednim zweryfikowaniu swojej tożsamości za pomocą systemów automatycznych lub poprzez kontakt z Z21W lub organem nadzorczym w przypadku pkt d.

7. Z21W dokłada starań, aby osoba, które dane są przetwarzane mogła realizować swoje prawa w sposób możliwie prosty i automatyczny. Z21W nie utrudnia wykonywania tych praw, chyba że utrudnienie jest w istotnym interesie właściciela danych – np. usunięcie konta w usłudze, która może mieć istotne znaczenie dla właściciela tego konta.

8. W przypadku żądania usunięcia danych, Z21W może część danych niezbędnych do analiz statystycznych lub celów dowodowych pozostawić po uprzednim ich zanonimizowaniu. Usunięcie lub anonimizacja danych z aktywnych baz danych jest realizowanie bez zbędnej zwłoki w terminach opisanych w Rozporządzeniu. Usunięcie lub anonimizacja danych w bazach archiwalnych jest realizowane w ciągu kilku miesięcy ze względu na zachowanie ciągłości funkcjonowania usług.

9. W bardzo rzadkich wypadkach – np. w wyniku poważnej awarii lub naruszenia integralności baz danych, przywrócenie danych z archiwum może spowodować przywrócenie przetwarzania danych, co do których ich właściciel wycofał zgodę lub zażądał usunięcia lub w innej formie niż wynika z żądania sprostowania. W przypadku takiego zdarzenia Z21W dołoży starań, aby powiadomić właścicieli danych osobowych o takiej sytuacji wraz z prośbą o ponowienie ew. żądań.

10. Zgodnie z RODO zbieramy dane osobowe klientów dla potrzeb realizacji usług.

Artykuł 3. Kategorie Danych Osobowych

 

1. W czasie korzystania z serwisów i usług należących lub używanych przez Z21W możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.

2. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. Adres e-mail jest niezbędny do komunikacji z Klientiem oraz weryfikacją jego tożsamości w przypadku prośby o zmianę/usunięcie danych. Imię ułatwia komunikację i nie musi być prawdziwe.

3. W przypadku formularzy zamówień i programu partnerskiego będziesz proszony o podanie danych osobowych w zakresie dostosowanym do typu produktu lub usługi – np. adres pocztowy, numer telefonu tam gdzie jest to uzasadnione charakterem produktu lub usługi.

4. Z21W zawsze stara się, aby wymagać minimum danych niezbędnych do realizacji konkretnej usługi.

5. Każdorazowo podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do realizacji usługi.

Artykuł 4. Odbiorcy danych osobowych

 

1. Z21W nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Klientów w innych celach niż wsparcie własnych procesów przetwarzania.

2. Z21W udostępnia dane osobowe Klientów wobec których jest ADO lub PPDO, innym PPDO w celu realizacji usług i dostarczeniu zamówionych produktów. Przekazywanie jest realizowane na podstawie odrębnych umów.

 

Lista tych PPDO znajduje się tutaj

Majewski Business Consulting Piotr Majewski
(IMPLE services operator)
ul. Łańcucka 12a/8
80-809 Gdańsk, Poland
NIP: PL5851392623
biuro@majewskibc.pl

ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C.
(primary hosting company)

ul. Bitwy Pod Monte Cassino 5/198
33-100 Tarnów, Polska
NIP: 8733250257
Kontakt: https://www.mydevil.net/kontakt.html
Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Denis Szczodry: inspektor@mydevil.net

Krajowy Integrator Płatności S.A.
(processing payment)
ul. Św. Marcin 73/6
61-808 Poznań, Polska
NIP: 7773061579
Kontakt: https://tpay.com/kontakt
info@tpay.com

Elavon Financial Services Designated Activity Company
(Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności)
(processing card payment)
Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa
KRS: 287836
REGON: 300649197
NIP: 2090000825

NAT Sp. z o.o.
(physical product packaging and sending)
ul. Wrocławska 33d, Długołęka
55-095 Mirków, Polska
NIP: 8942629073
zam@natvita.pl

Amway Polska Sp. z o.o.
(physical product packaging and sending produckts that are manufactured by Amway)
ul. Puławska 366 a
02-819 Warszawa, Polska
Kontakt: https://www.amway.pl/kontakt?code=pl
amway_pl@amway.com

Google LLC
(website analytics, hosting, processing emails)
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043, USA

3. PPDO działające na zlecenie Z21W znajdują się w Polsce, w innych krajach Unii Europejskiej (UE) oraz w innych krajach lub są to organizacje międzynarodowe. W przypadku krajów spoza UE, ustawodawstwo tych krajów spełnia wymogi Rozporządzenia lub wdrożono odpowiednie środki bezpieczeństwa gwarantujące spełnienie wymogów Rozporządzenia.

4. PPDO działające na zlecenie Z21W nie mają prawa przetwarzać powierzonych im danych w innych celach niż wsparcie usług Z21W, chyba że Klient samodzielnie wyrazi taką zgodę wobec konkretnego PPDO – np. będąc równocześnie użytkownikiem usługi takiego podmiotu.

Artykuł 5. Zewnętrzni ADO obsługiwani przez serwisy Z21W

 

1. W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje certyfikowany operator płatności. Jeśli nie jest to zaznaczone inaczej, tylko operator płatności zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze operatora płatności znajdują się na jego serwerze i są zabezpieczone odpowiednimi technologiami.

2. Na stronach Z21W może pojawić się formularz lub inna funkcjonalność służący do przekazania danych osobowych na rzecz ADO innego niż Z21W – na przykład użytkownika usługi świadczonej przez IMPLE na rzecz tego użytkownika.

3. Klient przekazujący swoje dane do zewnętrznego ADO za pomocą serwisu lub usługi świadczonej przez IMPLE dla Z21W, przekazuje swoje dane świadomie i dobrowolnie do tego ADO, a Z21W i IMPLE nie odpowiada za sposób przetwarzania danych przez tego ADO. Tam, gdzie IMPLE ma na to wypływ, IMPLE dba za możliwie bezpieczne i sprawne przekazanie danych.

Artykuł 6. Niezapowiedziane Wiadomości

 

1. Z21W zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych Klientom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z niniejszą Polityką Prywatności.

2. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Z21W rozumie wiadomości elektroniczne (emaile oraz wiadomości wysyłane przez inne formy komunikacji elektronicznej), wiadomości sms, zautomatyzowaną lub nie komunikację telefoniczną, wiadomości wysyłane na adres fizyczny oraz inne.

3. Niezapowiedziane wiadomości mają charakter

a. niehandlowy odnoszący się bezpośrednio do serwisów, czasopism, usług i produktów Z21W (np. zmiany, informacje o awariach i inne informacje wymagane przez prawo),

b. wiadomości okazyjne (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)

c. informacje marketingowe i informacje handlowe, dotyczące produktów Z21W, lub takie, których rozsyłka została opłacona lub wynika ze współpracy z innymi podmiotami.

4. Z21W inicjuje wysyłkę niezapowiedzianych wiadomości marketingowych lub handlowych tylko do tych Klientów, którzy wyrazili Z21W na to zgodę.

7. Podmioty zlecające wysyłkę marketingowych lub handlowych wiadomości skierowanych do Klientów Z21W, nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Z21W.

8. Informacje marketingowe i handlowe kierowane do Klientów Z21W są sprawdzane i filtrowane pod kątem wiarygodności przekazu i zlecającego w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

9. Informacje wysyłane przez zewnętrznych ADO za pośrednictwem usług IMPLE nie są sprawdzane ani zatwierdzane pod kątem treści przez Z21W, ale mogą być monitorowane przez IMPLE w celu wykrycia aktywności niezgodnej z regulaminami IMPLE lub prawem.

Artykuł 7. Jawne Dane Osobowe

 

1. Dane osobowe podane na serwisach należących do Z21W przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. mogą być dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Z21W nie ma możliwości zabezpieczenia Klientów przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji.

2. Do jawnych danych osobowych zalicza się podane przez Klienta imię i nazwisko, adres strony www, miasto zamieszkania, zdjęcie udostępnione w usłudze Z21W lub gdzie indziej upublicznione, nazwy użytkowników w sieciach społecznościowych i komunikatorach internetowych.

3. Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta w formularzach w polach do tego nie przeznaczonych – np. treść komentarza, wpisu na forum, opis profilu, podpis na forum – zostaną upublicznione na ryzyko Klienta, a Z21W nie bierze za to odpowiedzialności.

4. Z21W może upubliczniać też inne dane, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę lub jest to wymagane przez prawo.

Artykuł 8. RODO

Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest B&G Przedsiębiorstwo Consultingowo-marketingowe Grzegorz Szczepanik z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Dunajewskiego 11a/1, NIP: PL6411034334, REGON: 273582810. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

5. Dane osobowe podawane w formularzu mailingowym i przy zakładaniu konta, składania zamówienia są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Administrator Danych

6. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres IP.

7. Usługodawca jest także administratorem danych osób zapisanych na newsletter i osób zapisanych na webinar jak i osób kupujących produkty i usługi na naszym serwisie.

8. Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną i fizyczną (jak np. wysyłka zakupionych produktów),
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

 • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,
 • w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli zapisałeś się na webinar.
 • w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli zakupiłeś towar lub usługę.

9. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@zdrowie21wieku.pl, przez formularz kontaktowy w stopce lub przez podstronę “Kontakt” na naszym serwisie.

11. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

12. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

13. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

14. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Bezpieczna transmisja danych

15. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

16. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

17. Dane osobowe użytkownika są przez nas przekazywane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania. Dotyczy to także procesu składania zamówienia oraz logowania klienta. Stosujemy system kodowania TLS (Transport Layer Security) lub SSL (Secure Socket Layer). Ponadto nasze strony internetowe oraz inne systemy są zabezpieczane poprzez bieżące działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione.

Pliki cookies

18. Witryna www.zdrowie21wieku.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

19. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji, adres linku przez który użytkownik wszedł na serwis oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

20. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

21. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy B&G Przedsiębiorstwo Consultingowo-marketingowe Grzegorz Szczepanik w celu optymalizacji działań.

22. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

23. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

24. Dodatkowe dane osobowe, jak np. adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Google Analytics

25. Ta strona internetowa wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW Google (Universal) Analytics firmy Google Inc. (www.google.pl). Google (Universal) Analytics stosuje metody umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, na przykład pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Wygenerowane w ten sposób informacje dotyczące odwiedzin na tej stronie internetowej są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. W razie aktywacji funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie adres IP użytkownika jest skracany przez firmę Google przed jego przekazaniem na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach do serwera firmy Google w USA przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany. Anonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może uniknąć przesyłania danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

Alternatywnie można także kliknąć ten link, aby uniknąć w przyszłości zapisywania danych przez Google Analytics na tej stronie internetowej. W urządzeniu użytkownika zapisywane jest wówczas ciasteczko opt-out. Po usunięciu plików cookie należy ponownie kliknąć link.

Regulamin Sklepu Internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Zdrowie 21 wieku, dostępny pod adresem internetowym www.zdrowie21wieku.pl, prowadzony jest przez Grzegorza Szczepanika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą B&G Przedsiębiorstwo Consultingowo-marketingowe Grzegorz Szczepanik z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Dunajewskiego 11a/1, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP PL6411034334, REGON 273582810

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do  Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą B&G Przedsiębiorstwo Consultingowo-marketingowe Grzegorz Szczepanik z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Dunajewskiego 11a/1, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP PL6411034334, REGON 273582810.

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.zdrowie21wieku.pl.

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz  określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą za pomocą Formularza kontaktowego na stronie Internetowej Sprzedawcy pod adresem https://www.zdrowie21wieku.pl/kontakt

§ 4

Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies,

§ 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych („zł” czyli PLN) i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. Wszystkie dokumenty niezbędne do realizacji Umowy Sprzedaży (w tym faktura, opisy niektórych produktów w języku polskim), zostaną wysłane drogą mailową na adres e-mail, podany przez Klienta przy jej zawieraniu.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: “Nazwa użytkownika”, “Adres email”. Hasło do Konta zostanie wysłane na podany przez Klienta adres email. Klient może zmienić Hasło swojego Konta w Panelu Użytkownika po zalogowaniu.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail użytkownika i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem Formularza kontaktowego podanego w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) ;

2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny) ;

3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu) (pewne produkty będą wysyłane osobną paczką bezpośrednio od Producenta tych produktów, informacja znajduje się na stronie zamówienia), wpisać dane do faktury (opcjonalnie), jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności ;

5. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” ;

6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie. W przypadku przerwania procesu płatności, Klient może powrócić do panelu płatności przez przycisk w wiadomości e-mail zawierającej podsumowanie złożonego zamówienia, lub poprzez swój panel klienta (jeśli się zarejestrował).

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy Produktu:

a. Przesyłka kurierska

b. Przesyłka przez paczkomaty InPost

c. Dostarczenie elektronicznie na adres e-mail, lub również poprzez panel Klienta, w przypadku produktów wirtualnych

d. Kombinacja a, b, i c w zależności od kombinacji produktów.

2. W przypadku zamówienia produktów dostarczanych bezpośrednio od producenta, dostawa będzie realizowana metodą przesyłki kurierskiej. Klient składając zamówienie na produkty wysyłane bezpośrednio od producenta, razem z innymi produktami mogącymi być przesłane metodą paczkomatów, nie będzie ponosić dodatkowych kosztów wybierając metodę paczkomatów. Dostarczenie nastąpi przesyłką kurierską i paczkomatem.

3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatności elektroniczne

b. Płatność kartą płatniczą.

4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie składania zamówienia, przed wiążącą deklaracją zakupu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Ta wiadomość zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Potwierdza zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4. Czas realizacji przesyłki określa się zwyczajowo do 5 dni roboczych. Termin ten może ulec zmianie przy braku towaru w magazynie producenta.

5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy. 

6. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się od dnia uznania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.

7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w koszyku (po dodaniu produktu fizycznego do koszyka) oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą drogi elektronicznej poprzez przesłanie oświadczenia Formularzem kontaktowym określonym w § 3.

5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona na podane przez Klienta konto bankowe.

d.  Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem i dostarczenia mu dowodu jego odesłania.

e. Konsument odsyła Produkt na adres, który zostanie podany drogą mailową przez Sprzedawcę po przyjęciu odstąpienia od umowy.

f. Konsument odsyła Produkt niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

g. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

b. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

§ 11

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

4. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie Formularz kontaktowy Sprzedawcy (§ 3 pkt 1).

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres, który zostanie podany drogą mailową przez Sprzedawcę po przyjęciu reklamacji.

§ 12

Sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3. Sądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenia roszczeń odbywa się w sądzie właściwym dla siedziby Klienta.

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Strona główna

POWRÓĆ 

Stres

CZYTAJ DALEJ 

Instrukcja

CZYTAJ DALEJ 

Produkty

CZYTAJ DALEJ 

FAQ

Prosimy nie kopiować treści.
0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyDo produktów